Sản phẩm

-21%

Ứng dụng trong ngành: Màn hình LED, bảng quảng cáo trong nhà

Khoảng cách điểm ảnh (mm): 5mm

-23%

Ứng dụng trong ngành: Bảng quảng cáo ngoài trời

Khoảng cách điểm ảnh (mm): 10.0mm